Horst Pinkau

logo1

PL

Urodziłem się w 1938 roku w Sproitz na Górnych Łużycach. Egzamin maturalny zdałem w Görlitz. Uzyskałem dyplom inżyniera na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie; brałem udział w zajęciach z rysunku na wydziale architektury. Byłem długoletnim członkiem koła artystycznego w Schirgiswalde pod kierownictwem Christiana Rudolfa i brałem udział w licznych projektach artystycznych zainicjowanych w szczególności przez malarza Erharda Gasana i Wernera Schliebana.

Jestem członkiem Oberlausitzer Kunstverein in Löbau, przewodniczącym Wilthener Kultur- und Kunstverein, członkiem Sächsischer Verein für Volksbauweise e.v. (Saksońskie Stowarzyszenie Budownictwa Ludowego). Kiedy w 1999 roku przeszedłem na rentę, wróciłem do rysowania i malowania. Moją uwagę przykuły domy z muru pruskiego. Z czasem przyszło nieodparte pragnienie poszerzenia i pogłębienia wiedzy na temat Umgebindehäuser. Ich piękno mnie zafascynowało, pochłonęło bez reszty. Umgebindehäuser to rodzaj architektury ludowej występujący na pograniczu Niemiec, Polski i Czech. Budowano je od średniowiecza na terenie Górnych Łużyc jako mieszkania rzemieślników. Budowali je zarówno ludzie biedni, jak i zamożni. Domy Przysłupowe pojawiły się wraz z rozwojem tkactwa w tym regionie. Warsztat tkacki, który znajdował się w głównym pomieszczeniu, powodował silne wibracje. Wibracje te mogłyby zagrozić budynkowi o zwykłej konstrukcji. Dom typu przysłupowego łączy w sobie dwa ludowe style budowlane: słowiański styl belek i pochodzący z Frankonii styl muru pruskiego.

W ciągu 15 lat powstało około 500 rysunków. Rysuję tuszem. Na każdy dom patrzę jak na człowieka. Dla mnie jako artysty jest to osobna postać, inna twarz, inny charakter, więc na każdego patrzę indywidualnie i stąd wziął się tytuł mojej pracy "Sportretowany Tuszem". W 2008 roku otrzymałem za tę publikację nagrodę "Umgebindehaus Prize". Prezentowałem się na wystawach indywidualnych oraz gościnnych w latach 2006, 2007, 2010 w "Arkadenhof" Löbau, "Seniorenhaus" Obercunnersdorf, "Reiterhaus" Neusalza-Sprember, Malatelier Niesky, OlaHo Sohland muzeum folkloru i młyna Waltersdorf, biblioteka w Bogatyni, teatr zamkowy w Bautzen, muzeum Niesky, ratusze w Neukirch i Wilthen, publiczna biblioteka miejska i gminna w Bogatyni, MDK w Zgorzelcu.
Wydałem liczne publikacje i serie artystyczne, m.in: "Domy przysłupowe i przysłupowo-zrębowe w Wilthen", "50 domów przysłupowych sportretowanych piórem kreślarskim", "Historia piaskowca Waltersdorf", "W Krystofovo Udoli", "Podróże z piórem kreślarskim", "Zwiedzanie piórem kreślarskim Valtenbergu", "Odrestaurowane domy przysłupowe w dobrej cenie" oraz ilustracji do encyklopedii o domach przysłupowych. Jestem współautorem broszury o domach przysłupowych Reichenau wydanej przez Koło Przyjaźni Ziemi Reichenau, Osadniczy Dom Kultury na Zaborzu w Hirschbergu oraz Ostry Narożnik Sulików.
Rysunki przedstawiające domy przysłupowe uznawane są za dokument historyczny. Pokazują ich piękno, różnorodność i wypełniają luki w historii.

DE

Jahrgang 1938 geboren in Sproitz in der Oberlausitz. Das Abitur legte ich in Görlitz ab. Das Ingenieur Diplom erlangte ich an der Technischen Universität in Dresden; nahm am Zeichnungsunterricht Fachbereich Architektur teil. Ich war ein langjähriges Mitglied des Kunstzirkels in Schirgiswalde unter der Leitung von Christian Rudolf und nahm an zahlreichen Kunstvorhaben teil, die insbesondere vom Maler Erhard Gasan sowie Werner Schlieban initiiert wurden.

Ich bin Mitglied des Oberlausitzer Kunstvereins in Löbau, Vorsitzender des Wilthener Kultur- und Kunstvereins, Mitglied im Sächsischen Verein für Volksbauweise e.v. Als ich 1999 Rentner wurde, kehrte ich zur Zeichnung und Malerei zurück. Meine Aufmerksamkeit weckten die Umgebindehäuser. Mit der Zeit kam die unwiderstehliche Lust, Wissen zum Thema Umgebindehäuser zu erweitern und zu vertiefen. Ihre Schönheit faszinierte mich, sie zehrten mich völlig auf. Umgebindehäuser sind eine Art des Volksbauwesens, das es an der Grenze von Deutschland, Polen und Tschechien gibt. Sie entstanden seit dem Mittelalter auf dem Gebiet der Oberlausitz als Handwerkerwohnungen. Sie wurden sowohl von armen als auch wohlhabenden Menschen gebaut. Die Umgebindehäuser erschienen mit der Entwicklung der Weberei in dieser Region. Eine Weberwerkstatt, die sich in der Hauptstube befand, lösen starke Vibrationen aus. Diese Vibrationen konnten ein Gebäude mit gewöhnlicher Konstruktion gefährden. Ein Umgebindehaus verbindet in sich zwei volkstümliche Bauarten: slawischer Stil der Balken und aus Franken stammendes Fachwerk.

Innerhalb von 15 Jahren entstanden rund 500 Zeichnungen. Ich zeichne mit Tusche. Jedes Haus betrachte ich wie einen Menschen. Für mich als Künstler ist es eine getrennte Gestalt, ein anderes Gesicht, ein anderer Charakter, also jedes betrachte ich individuell und daher stammt der Titel für seine Arbeiten „mit Tusche porträtiert“. 2008 bekam ich für die Publikation einen ” Umgebindehauspreis“. Ich präsentierte mich bei individuellen Ausstellungen sowie Gastausstellungen in den Jahren 2006, 2007, 2010 im „Arkadenhof” Löbau, „Seniorenhaus” Obercunnersdorf, „Reiterhaus” Neusalza-Sprember, Malatelier Niesky, OlaHo Sohland Volkskunde- und Mühlenmuseum Waltersdorf, Bibliothek in Bogatynia, Burgtheater in Bautzen, Museum Niesky, Rathäusern in Neukirch und Wilthen, Öffentlicher Stadt- und Gemeindebibliothek in Bogatynia, MDK in Zgorzelec.

Ich brachte zahlreiche Publikationen und Kunstserien u.a.: „Fachwerk- und Umgebindehäuser in Wilthen”, „50 Umgebindehäuser mit der Zeichenfeder porträtiert”, „Geschichte Waltersdorfer Sandsteines”, „In Krystofovo Udoli”, „Reisen mit der Zeichenfeder”, „Besichtigung mit Zeichenfeder von Valtenberg”, „Restaurierte Umgebindehäuser für guten Preis” sowie Illustrationen fürs Lexikon über Umgebindehäuser, bin Mitautor der Broschüre über Reichenauer Umgebindehäuser, die vom Freundschaftskreis des Reichenauer Landes, Siedlungskulturhaus auf Zabórz in Hirschberg und Ostry Narożnik Sulików.
Die Zeichnungen mit der Darstellung von Umgebindehäusern gelten als historisches Dokument. Sie zeigen ihre Schönheit, Vielfalt und füllen die Lücken in der Geschichte.

logo1
Skip to content