Görlitz, Obermarkt 24

PL
Przy Obermarkt (Górnym Rynku), który jest jednym z największych placów na historycznym starym mieście Görlitz, dominuje zabudowa barokowa. Jest to efektem pożaru miasta, z powodu którego obecna zabudowa po zachodniej i północnej stronie rynku powstały w 1717 roku, choć sam rynek założono wokoło 1250 roku. Pod numerem 24, po zachodniej stronie rynku (patrząc w stronę wieży Reichenbacher) mieści się kamienica, ważna dla architektury i historii lokalnej. Należała m.in. do rodziny generała Henryka Pawła von Geisslera z Łagowa. Na fasadzie widnieje monogram z datą 1719; inskrypcja w gzymsie nad parterem głosi: "Panie Boże, Ty wciąż o mnie pamiętasz i nie opuszczasz tych, którzy Cię wzywają i kochają”. Na starym zdjęciu widać napis : Börse Hall, oznaczający, że budynek miał również kiedyś funkcję użytkową.

Podobnie jak cała zabudowa Górnego Rynku, również i on przeszedł gruntowną renowację. Na początku lat pięćdziesiątych, podczas usuwania zniszczeń wojennych, dom nr 24 otrzymał tymczasowy dach. Podczas renowacji, trwającej od lat 80 XX w. , podobnie jak całej zabudowie rynku, barokowej kamienicy przywrócono dawny wygląd, odtwarzając zabytkowe detale architektoniczne.

DE
Auf dem Obermarkt, einem der größten Plätze in der historischen Altstadt von Görlitz, dominieren barocke Gebäude. Dies ist auf den Stadtbrand zurückzuführen, der 1717 zur Errichtung der heutigen Gebäude an der West- und Nordseite des Platzes führte, obwohl der Platz selbst um 1250 gegründet wurde. An der Nummer 24, auf der westlichen Seite des Platzes (in Richtung Reichenbacher Turm), befindet sich ein architektonisch und lokalgeschichtlich bedeutendes Mietshaus. Es gehörte unter anderem der Familie von General Henry Paul von Geissler aus Lagow. Die Fassade trägt ein Monogramm mit der Jahreszahl 1719; eine Inschrift im Gesims oberhalb des Erdgeschosses verkündet: "Herr Gott, du denkst noch an mich und lässt die nicht im Stich, die dich anrufen und lieben". Ein altes Foto zeigt die Aufschrift: Börse Hall, was darauf hindeutet, dass das Gebäude einst auch eine nützliche Funktion hatte.

Wie alle Gebäude des Obermarktes wurde auch dieses Gebäude umfassend renoviert. Anfang der 1950er Jahre erhielt das Haus Nr. 24 im Zuge der Beseitigung von Kriegsschäden ein provisorisches Dach. Während der Renovierung, die seit den 1980er Jahren andauerte, wurde das Barockhaus, wie der gesamte Markt, durch die Wiederherstellung historischer architektonischer Details in sein altes Aussehen zurückversetzt.

baner
Skip to content