Görlitz – wiadukt kolejowy/Eisenbahnviadukt

PL
Zdjęcie archiwalne przedstawia zniszczony wiadukt kolejowy nad Nysą Łużycką. Ta przeprawa dla pociągów powstała w 1847 roku na trasie linii kolejowej łączącej Wrocław z Dreznem. Ze swoimi 475 m długości i 35 przęsłami jJest jednym z czterech najdłuższych mostów kamiennych w Polsce i najdłuższym mostem kamiennym w Niemczech. Zaprojektował go inż. Ludwig Henz, wzorując się na rzymskich mostach kamiennych. Do jego budowy wykorzystano granit miejscowy, zaś gzymsy i balustrady wykonano z piaskowca.

Powstał w rekordowym czasie – niecałych 3 lat, pomimo tego, że warunki atmosferyczne (na przykład wyjątkowo sroga zima w 1845 roku) niejednokrotni utrudniały jego budowę. Stał niewzruszenie aż do 7 maja 1945 roku, kiedy dywizje rozbiórkowe Wehrmachtu wysadziły wiadukt w powietrze. Pozostały wiszące 2 tory i gruzowisko pod nimi.

Obecna fotografia ukazuje wiadukt już po odbudowie, która odbyła się w latach 50-tych, i późniejszej renowacji, podczas której oczyszczono z nalotów piaskowiec. Czynny, kolejowy most w Zgorzelcu, obok wiaduktu kolejowego w Bolesławcu, należy do najcenniejszych zabytki architektury i sztuki inżynierskiej z początkowego okresu budowy kolei.

DE
Das Archivfoto zeigt das zerstörte Eisenbahnviadukt über die Lausitzer Neiße. Dieser Bahnübergang wurde 1847 an der Eisenbahnstrecke zwischen Breslau und Dresden gebaut. Mit einer Länge von 475 m und 35 Jochen ist sie eine der vier längsten Steinbrücken in Polen und die längste Steinbrücke in Deutschland. Sie wurde von Ing. Ludwig Henz entworfen, welcher sich nach den römischen Steinbrücken orientierte. Für ihren Bau wurde lokaler Granit verwendet, während die Gesimse und Balustraden aus Sandstein gefertigt wurden.

Sie entstand in Rekordzeit – innerhalb von knapp 3 Jahren, obwohl die Witterungsbedingungen (z. B. der außergewöhnlich strenge Winter 1845) den Bau mehrmals behinderten. Sie hielt bis zum 7. Mai 1945 stand, bis die Sprengkommandos der Wehrmacht dieses Viadukt sprengten. Es blieben nur zwei Gleise und darunter liegende Trümmer übrig.

Das heutige Foto zeigt das Viadukt nach dem Wiederaufbau in den 1950er Jahren und der anschließenden Renovierung, bei der der Sandstein vom Belag gereinigt wurde. Die in Betrieb befindliche Eisenbahnbrücke in Zgorzelec ist neben dem Eisenbahnviadukt in Bunzlau (poln. Bolesławiec) eines der wertvollsten architektonischen und ingenieurtechnischen Denkmäler aus der Zeit des frühen Eisenbahnbaus.

baner
Skip to content