Görlitz – widok z Görlitz

PL
Fotografia historyczna została wykonana z lewego brzegu Nysy Łużyckiej i ukazuje nabrzeże i ówczesną Prager Straße. Była ona wtedy jedną z ulic miasta Goerlitz, usytuowanych po drugiej stronie rzeki, ale wciąż w bezpośredniej bliskości Rynku miasta. Mieścił się przy niej Kruczy Folwark (lub Krucze Wzgórza), majątek, którego pierwszym właścicielem był w 1440 roku Seifrid Goswin. W 1540 roku urodził się w nim i wychował Bartłomiej Scultetus - znany matematyk, kartograf i astronom. W czasie robienia zdjęcia w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki wciąż znajdowało się kilka domów; Kruczy Folwark, górujący nad domami po prawej stronie zdjęcia, widać ponad ich dachami.

Na aktualnym zdjęciu widać pewne zmiany. Nad sama rzeką nie ma już domów, ponadto część budynków rozebrano po II wojnie światowej. Zmieniała się również nazwa ulicy - Prager Straße, a potem ulica Dzierżyńskiego to obecnie ulica Daszyńskiego, jedna z głównych ulic Zgorzelca. „Kruczy Folwark” na przestrzeni wieków był kilkakrotnie niszczony w wyniku licznych działań wojennych, jakich doświadczało miasto. Odbudowany w 1922 roku, przetrwał w swojej formie do dziś. Obecnie mieści się w nim Dom Pomocy Społecznej.

DE
Das historische Foto wurde vom linken Ufer der Lausitzer Neiße aus aufgenommen und zeigt die Ufermauer und die damalige Prager Straße. Sie war damals eine der Straßen der Stadt Görlitz, die auf der anderen Seite des Flusses, aber immer noch in der direkten Nähe des Untermarktes lag. Darin befand sich Rabenvorwerk (oder Rabenberg), ein Gut, das 1440 in den Besitz von Seifried Goswin überging. 1540 wurde darin geboren und wuchs auf Bartholomäus Scultetus – bekannter Mathematiker, Kartograph und Astronom. In der Zeit, in der das Foto entstand, standen unmittelbar am Fluss einige Häuser; Das Rabenvorwerk, das auf der rechten Seite des Fotos über die Häuser ragte, ist über ihren Dächern zu sehen.

Auf dem aktuellen Foto sind einige Änderungen zu sehen. Direkt am Fluss gibt es keine Häuser mehr, einen Teil der Gebäude wurde nach dem Zweiten Weltkrieg abgerissen. Auch der Name der Straße hat sich immer wieder geändert - Prager Straße, dann Dzierżyńskiego-Straße und aktuell Daszyńskiego-Straße ist eine der Hauptstraßen in Zgorzelec. Das „Rabenvorwerk“ wurde im Laufe der Jahrhunderte mehrmals infolge zahlreicher Kriegsaktivitäten zerstört, die die Stadt erlebte. Wiederaufgebaut 1922 hat sich in seiner Form bis heute erhalten. Zurzeit befindet sich darin ein Pflegeheim.

baner
Skip to content