Trasa 2 DE

Görlitz: Kamienica przy Brüderstraβe 11 – kamienica przy Brüderstraβe 16 – kościół św. Trójcy – Dom Napoleona – uliczka zdrajców – były klasztor franciszkański – Reichenbacher Turm – słup bazaltowy – Kaisertrutz – pomnik Demianiego – Kartoffelhaus
Görlitz: Brüderstraβe 11 – Brüderstraβe 16 – Dreifaltigkeitskirche – Napoleons Haus – Verräterstraße – Ehemaliges Franziskanerkloster – Reichenbacher Turm – Basaltsäule – Kaisertrutz – Demänisches Denkmal – Kartoffelhaus

PL
Ulica Bracka (Brüderstraβe) to jedna z najważniejszych na tutejszej starówce. Każda z kamienic kryje w sobie coś interesującego. Pod numerem 11 kryje się charakterystyczny dla Görlitz dom halowy. Pierwotnie gotycki, w połowie XVI wieku fasada została przebudowana na renesansową. W tamtym okresie głównym architektem miejskim był Wendel Rosskopf Starszy, uznawany za jednego z najbardziej utalentowanych architektów niemieckich. To on przebudował po pożarze miasta wiele budynków, w tym tę kamienicę. Wprowadzając styl renesansowy w mieście zaznaczał go charakterystycznymi dla siebie detalami. Na tej fasadzie widać to jak na dłoni. Są nimi wyraźnie wystające gzymsy pod oknami oraz pilastry pomiędzy oknami. Dostrzegając te 2 elementy jednocześnie na którymś z budynków w mieście, mamy pewność, że jest to dzieło Rosskopfa. Tutaj dodatkowo autor postanowił się podpisać. W prawej pachwinie łuku na portalu podał swoje inicjały: W R i rok budowy 1547. Jest to jego ostatnie dzieło wybudowane 2 lata przed śmiercią.

Kolejny portal, przy którym się zatrzymamy jest pod numerem 16. To również renesans. Widzimy pozłacaną datę budowy: 1566. Po obu stronach wejścia wmurowane są 2 kamienne „taborety”. Siadając na nich mieszkańcy obserwowali przechodzących tędy kupców, pielgrzymów i rycerzy. Był to sposób na poznawanie świata w czasach, gdy nie było jeszcze turystyki.

DE
Die Brüderstra
βe ist eine der wichtigsten Straßen in der Altstadt. Jedes der Häuser verbirgt etwas Interessantes. In der Nummer 11 befindet sich das charakteristische Görlitzer Hallenhaus. Ursprünglich gotisch, wurde die Fassade Mitte des 16. Jahrhunderts im Renaissancestil umgebaut. Hauptarchitekt der Stadt war damals Wendel Rosskopf der Ältere, der als einer der talentiertesten deutschen Architekten galt. Er war es, der viele Gebäude nach dem Stadtbrand wieder aufbaute, darunter auch dieses Mietshaus. Als er den Renaissancestil in der Stadt einführte, prägte er sie mit seinen charakteristischen Details. Diese Details sind an dieser Fassade deutlich zu erkennen. Deutlich sichtbar sind die vorspringenden Gesimse unter den Fenstern und die Pilaster zwischen den Fenstern. Wenn man diese beiden Elemente gleichzeitig an einem Gebäude in der Stadt sieht, ist man sicher, dass es sich um Rosskopfs Werk handelt. Hier hat sich der Autor zusätzlich dazu entschlossen, seinen Namen zu unterschreiben. In der rechten Leiste des Bogens auf dem Portal gab er seine Initialen W.R. und das Baujahr 1547 an. 2 Jahre vor seinem Tod entstand sein letztes Werk.

Das nächste Portal, das wir besichtigen werden, ist das Portal Nummer 16, das ebenfalls zur Renaissance gehört. Wir sehen das vergoldete Datum der Errichtung: 1566. 2 steinerne "Hocker" sind auf beiden Seiten des Eingangs eingebaut. Auf ihnen sitzend beobachteten die Bewohner die vorbeiziehenden Kaufleute, Pilger und Ritter. Dies war eine Möglichkeit, die Welt kennen zu lernen, als es noch keinen Tourismus gab.

PL
Wychodząc z ulicy Brackiej dochodzimy na Górny Rynek. Plac ten powstał w XIII wieku, gdy miasto się rozrosło na tyle, że Dolny Rynek nie wystarczał wszystkim, którzy chcieliby targować. Miasto zostało więc powiększone i powstał obszerny plac, na którym nie zabrakło już miejsca dla nikogo. Najstarszą budowlą tego placu jest stojący po lewej stronie kościół p.w. św. Trójcy. Wybudowali go Franciszkanie w XIII wieku i byli jego gospodarzami do wieku XVI. Po pierwszych właścicielach pozostała nazwa wieży, czyli „mnich”. Jest smukła i prosta jak mnich franciszkański. Gdy w XVI wieku weszła reformacja bracia mniejsi opuścili miasto i od tamtej pory kościół służy społeczności ewangelickiej. Jest to świątynia z elementami romańskimi i gotyckimi. Wnętrze reprezentuje późny gotyk. Należą do niego stalle chórowe oraz dzieła znajdujące się w kaplicy św. Barbary, tj. rzeźba „Chrystusa Frasobliwego” i ołtarz „Złota Maria”.

Kolejnym ciekawym budynkiem na Górnym Rynku jest barokowy Dom Napoleona. Został wybudowany w 1718 roku. NA piętrach posiada po 7 okien oraz balkon z piaskowca znajdujący się nad portalem z łukiem koszowym. Nazwa Dom Napoleona informuje nas, że w tym domu wielokrotnie, podczas swoich podróży po Europie przebywał Napoleon Bonaparte. Z tego balkonu odbył również przegląd wojsk w 1813 roku.

Kilka kroków dalej widzimy po prawej stronie przejście pomiędzy budynkami. To uliczka zdrajców. Zdrajcami nazwano miejscowych tkaczy, którzy w 1527 roku zbuntowali się przeciwko radzie miejskiej i rozpoczęli powstanie. Zostało ono krwawo stłumione a miejsce, z którego rozpoczął się ich atak nazwano później uliczką zdrajców.

DE
Wenn wir die Bracka-Straße verlassen, kommen wir auf den Oberen Platz. Dieser Platz entstand im 13. Jahrhundert, als die Stadt so sehr wuchs, dass der untere Platz nicht mehr ausreichte, um all denjenigen Platz zu bieten, die feilschen wollten. So wurde die Stadt vergrößert und es entstand ein großer Platz, auf dem niemand mehr Platz hatte. Das älteste Gebäude auf dem Platz ist die Dreifaltigkeitskirche auf der linken Seite. Sie wurde im 13. Jahrhundert von den Franziskanern erbaut, die bis zum 16. Jahrhundert ihre Gastgeber waren. Der Name des Turms, "Mönch", stammt noch von seinen ersten Besitzern. Er ist schlank und gerade wie ein Franziskanermönch. Als im 16. Jahrhundert die Reformation eingeführt wurde, verließen die Minderbrüder die Stadt, und seither dient die Kirche der evangelischen Gemeinde. Es handelt sich um eine Kirche mit romanischen und gotischen Elementen. Die Innenausstattung ist spätgotisch. Dazu gehören das Chorgestühl und die Werke in der St.-Barbara-Kapelle, d.h. die Skulptur des "Schmerzhaften Christus" und das Altarbild "Goldene Maria".

Ein weiteres interessantes Gebäude am Oberen Platz ist das barocke Napoleonhaus. Sie wurde 1718 erbaut. Es hat 7 Fenster in jedem Stockwerk und einen Sandsteinbalkon über einem Portal mit Korbbogen. Der Name "Napoleon's Haus" weist darauf hin, dass Napoleon Bonaparte auf seinen Reisen durch Europa oft in diesem Haus übernachtete. Von diesem Balkon aus hat er 1813 auch die Truppen überprüft.

Ein paar Schritte weiter sehen wir auf der rechten Seite einen Durchgang zwischen Gebäuden. Dies ist die Gasse der Verräter. Verräter waren die örtlichen Weber, die sich 1527 gegen den Stadtrat auflehnten und einen Aufstand anzettelten. Der Aufstand wurde blutig niedergeschlagen, und der Ort, von dem aus dem Angriff ausging, wurde später "Verrätergasse" genannt.

PL
Z tego miejsca, patrząc w kierunku kościoła św. Trójcy widzimy olbrzymi gmach tuż za kościołem. To klasztor, w którym mieszkali Franciszkanie. Ostatni mnich, który wyjechał z miasta w 1525 roku przekazał miastu cały kompleks budynków, pod warunkiem zagospodarowania w przyszłości budynku klasztornego jako szkoły. Miasto wywiązało się z umowy i do dziś funkcjonuje tu szkoła. Obecnie jest nią Augustum-Anne-Gymnasium.

Na końcu Górnego Rynku widoczna jest wysoka wieża w kolorze brązowym. To Reichenbacher Turm. Wieża ta była jedną z 4, przy których istniały bramy wjazdowe do miasta. To oczywiście w czasach kiedy miasto otoczone było murami obronnymi. Po rozebraniu murów w XIX wieku ostały się 3 wieże. Ta spośród nich jest najwyższa – posiada 51 m wysokości i stanowi doskonały punkt widokowy na miasto. We wnętrzu wieży można obejrzeć również mieszkanie rodziny strażników miejskich, bo tacy ludzie aż do 1904 roku zamieszkiwali wieżę. Mieli do dyspozycji kilka kondygnacji i można zobaczyć przedmioty pozostawione przez nich. Tuż obok wieży stoi ciemny słup przypominający pręgierz. Jednak jest to mylne wrażenie. Słup ten wykonał nie człowiek a natura. I zrobiła to 30 mln lat temu. Na tyle szacowany jest wiek tego bazaltowego słupa. Podkreśla to fakt, że Górne Łużyce niegdyś stały wulkanami. Naprzeciw, po drugiej stronie ulicy, widzimy okrągłą budowlę przypominającą nieco znany z Krakowa Barbakan. Kaisertrutz, bo tak nazywany jest ten obiekt, pełnił podobne funkcje. Był to otoczony pierwotnie fosą, kompleks fortyfikacyjny broniący miasta od strony zachodniej. Budowę jego rozpoczęto w 1490 roku. Połączony był wtedy z Reichenbacher Turm wysokim murem. W XIX wieku, gdy już nie trzeba było zbrojnie bronić miasta dobudowano dodatkową kondygnację nad do tej pory drewnianym gankiem dla straży. Dziś obiekt pełni funkcję Muzeum Historyczno – Kulturalnego, w którym można zapoznać się z historią tego regionu – od epoki kamienia łupanego po czasy nowożytne.

Na placyku przed Muzeum stoi pomnik Gottloba Ludwiga Demianiego. Postawiono go w 1862 roku dla zmarłego kilkanaście lat wcześniej nadburmistrza Görlitz. Sprawując ten urząd w latach 30-tych XIX wieku odegrał on kluczową rolę w ożywieniu gospodarczym miasta.

Idziemy dalej by po zwiedzaniu odpocząć w wyjątkowej restauracji pod nazwą Kartoffelhaus. Specjalizuje się ona, jak sama nazwa wskazuje w daniach z ziemniaków a także kuchni łużyckiej i śląskiej. Można tam również poprosić o menu w języku polskim.

DE
Wenn wir von hier aus in Richtung der Dreifaltigkeitskirche blicken, sehen wir ein riesiges Gebäude direkt hinter der Kirche. Dies ist das Kloster, in dem die Franziskaner lebten. Der letzte Mönch, der die Stadt 1525 verließ, schenkte der Stadt den gesamten Gebäudekomplex unter der Bedingung, dass das Klostergebäude in Zukunft als Schule genutzt werden sollte. Die Stadt erfüllte die Vereinbarung, und noch heute gibt es hier eine Schule. Heute ist es das Augustum-Anne-Gymnasium. Am Ende des Obermarktes ist ein hoher brauner Turm zu sehen. Dies ist der Reichenbacher Turm. Dieser Turm war einer von 4 Türmen, an denen sich die Eingangstore zur Stadt befanden. Das war zu einer Zeit, als die Stadt noch von Mauern umgeben war. Nach dem Abriss der Mauern im 19. Jahrhundert blieben 3 Türme übrig. Der höchste Turm ist 51 m hoch und bietet eine hervorragende Aussicht auf die Stadt. Im Inneren des Turms kann man auch die Wohnung der Familie des Stadtwächters besichtigen, denn diese wohnte bis 1904 im Turm. Sie hatten mehrere Stockwerke zur Verfügung, und man kann die von ihnen hinterlassenen Gegenstände sehen. Direkt neben dem Turm befindet sich eine dunkle Säule, die an einen Pranger erinnert. Dies ist jedoch ein falscher Eindruck. Dieser Pranger wurde nicht von Menschenhand, sondern von der Natur geschaffen. Und die Natur hat es vor 30 Millionen Jahren getan. Dies ist das geschätzte Alter des Basaltpfeilers. Dies unterstreicht die Tatsache, dass die Oberlausitz einst eine vulkanische Region war. Gegenüber, auf der anderen Straßenseite, sehen wir ein rundes Gebäude, das ein wenig an die aus Krakau bekannte Barbakane erinnert. Der Kaisertrutz, wie dieses Gebäude genannt wird, hatte ähnliche Funktionen. Ursprünglich handelte es sich um einen von einem Graben umgebenen Festungskomplex, der die Stadt von Westen her verteidigte. Mit ihrem Bau wurde 1490 begonnen. Er war durch eine hohe Mauer mit dem Reichenbacher Turm verbunden. Im 19. Jahrhundert, als es nicht mehr notwendig war, die Stadt militärisch zu verteidigen, wurde über dem bis dahin hölzernen Vorbau ein zusätzliches Stockwerk für die Wachen aufgesetzt. Heute dient das Gebäude als Geschichts- und Kulturmuseum, in dem Sie die Geschichte der Region von der Steinzeit bis zur Neuzeit kennen lernen können.

Auf dem Platz vor dem Museum steht eine Statue von Gottlob Ludwig Demiani. Es wurde 1862 für den einige Jahre zuvor verstorbenen Bürgermeister von Görlitz errichtet. In seinem Amt spielte er in den 1830er Jahren eine Schlüsselrolle beim wirtschaftlichen Aufschwung der Stadt.

Wir setzen unsere Tour fort und machen anschließend eine Pause in einem einzigartigen Restaurant namens Kartoffelhaus. Wie der Name schon sagt, ist es auf Kartoffelgerichte sowie auf die Lausitzer und schlesische Küche spezialisiert. Sie können dort auch nach einer Speisekarte auf Polnisch fragen.

PL
Naprzeciw, na rogu placu, widać renesansowy budynek Apteki Ratuszowej. Nad portalem zamieszczona jest tablica pamiątkowa poświęcona założycielowi apteki, lekarzowi Augustowi Struve. Ponad 1. piętrem szczególną uwagę przyciągają 2 zegary słoneczne. Zbudowane zostały w 1550 roku przez Zachariasza Scultetusa. Lewy, zwany „Solarium” pokazuje za pomocą kolorowych linii różne rodzaje godzin. Sąsiedni zegar „Arachne” umożliwia odczytywanie godzin planetarnych, które bazują na przyporządkowaniu planet do poszczególnych dni tygodnia. W niegdysiejszej aptece działa dziś kawiarnia.

Podchodzimy teraz do podnóża wieży ratuszowej. Stoi tu perełka görlitzkiego renesansu, czyli wykonane z rozmachem schody ratuszowe. Stworzył je najwybitniejszy architekt tamtego okresu, czyli Wendel Roβkopf Starszy w latach 1537-38. Prowadziły one do skrzydła sądu w ratuszu. O jego siedzibie w tym miejscu mówi nam stojąca na cokole Justycja trzymająca wagę i miecz. Balkon z piaskowca to tak naprawdę ambona ogłoszeń. Tu wychodząc, sędzia ogłaszał wyrok dla skazańca, który w oczekiwaniu siedział skuty kajdanami na kamiennej ławie pod schodami. Posąg bogini powstał 50 lat po wykonaniu schodów. Podobnie jak ambona te 2 dzieła sztuki zostały na czas II wojny światowej umieszczone w magazynie. W 1952 roku miasto przedstawiło kopię, a oryginały wróciły tu po restauracji w roku 1962. Dzisiaj te kopie można obejrzeć przechodząc drzwi do byłego sądu w ratuszu.

Na odpoczynek po zwiedzaniu udajemy się do kawiarni w hotelu „Emmerich”. Nazwa nie jest przypadkowa. Georg Emmerich był pod koniec XV w. 6-krotnie wybierany burmistrzem i to on wzniósł w mieście kopię Grobu Bożego.

DE
Gegenüber, an der Ecke des Platzes, ist das Renaissancegebäude der Rathausapotheke zu sehen. Über dem Portal befindet sich eine Gedenktafel, die an den Gründer der Apotheke, den Arzt August Struve, erinnert. Über dem 1. Stockwerk ziehen 2 Sonnenuhren besondere Aufmerksamkeit auf sich. Sie wurden im Jahr 1550 von Zacharias Scultetus erbaut. Die linke Seite, "Solarium" genannt, zeigt mit farbigen Linien verschiedene Arten von Stunden. Die nebenstehende "Arachne"-Uhr ermöglicht das Ablesen der Planetenstunden, die auf der Zuordnung der Planeten zu bestimmten Wochentagen beruhen. In der ehemaligen Apotheke befindet sich heute ein Café.

Wir nähern uns nun dem Fuß des Rathausturms. Hier steht ein Juwel der Görlitzer Renaissance, das prächtige Treppenhaus des Rathauses. Sie wurden von dem berühmtesten Architekten der Zeit, Wendel Roβkopf dem Älteren, in den Jahren 1537-38 entworfen und führten zum Gerichtsflügel des Rathauses. Die Justizia, die auf einem Sockel steht und eine Waage und ein Schwert in der Hand hält, verrät uns seinen Sitz hier. Der Sandsteinbalkon ist eigentlich eine Kanzel für Ankündigungen. Hier verkündete der Richter auf dem Weg nach draußen das Urteil für die Verurteilten, die während des Wartens gefesselt auf einer Steinbank unter der Treppe saßen. Die Statue der Göttin wurde 50 Jahre nach dem Bau der Treppe angefertigt. Wie die Kanzel wurden auch diese beiden Kunstwerke für die Dauer des Zweiten Weltkriegs eingelagert. 1952 schenkte die Stadt eine Kopie, und die Originale kehrten nach ihrer Restaurierung 1962 hierher zurück. Heute kann man diese Kopien sehen, wenn man durch die Tür zum ehemaligen Gericht im Rathaus geht.

Nach der Tour gehen wir in das Café im Hotel "Emmerich", um uns auszuruhen. Der Name ist nicht zufällig gewählt. Georg Emmerich war Ende des 15. Jahrhunderts sechsmal zum Bürgermeister gewählt und ließ in der Stadt eine Kopie des Heiligen Grabes errichten.

Skip to content