Trasa 7

Białogórze: kościół św. Andrzeja Boboli – pomnik poległych w I wojnie światowej – cmentarz kurhanowy, Sławnikowice: kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa – krzyż pokutny – pałac, Gronów: kościół Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polski – krzyż pokutny – dwór, Żarska Wieś: ruiny pałacu.
Białogórze: Kirche des Heiligen Andreas Bobola – Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs – Hügelgräberfriedhof, Sławnikowice: Herz-Jesu-Kirche – Sühnekreuz – Schloss, Gronów: Kirche der Heiligen Jungfrau Maria, Königin der polnischen Krone – Sühnekreuz – Herrenhaus, Żarska Wieś: Schlossruine.

PL
Na wschodnim skraju powiatu zgorzeleckiego znajduje się miejscowość Białogórze. W centralnej jej części stoi kościół pw. św. Andrzeja Boboli. Świątynia pochodzi z XVI wieku. Jest kamienna, jednonawowa, z czworobocznym, węższym prezbiterium. Wewnątrz zachowały się drewniane barokowe empory i wyposażenie z 2.połowy XVIII wieku. W pobliżu kościoła stoi poniemiecki pomnik poległych w I wojnie światowej mieszkańców gminy Lichtenberg ( stara nazwa Białogórza).

Białogórze jest jednak znane w Polsce nie z kościoła czy pomnika, lecz z ważnego stanowiska archeologicznego, jakim jest cmentarzysko kurhanowe. Najstarsza część pochodzi z wczesnego średniowiecza, z wieków VII i VIIII. W tamtym okresie teren ten zajmowany był przez słowiańskie plemię Bieżuńczan. W pobliżu cmentarzyska była ich osada. Same kurhany to inaczej mogiły w kształcie niewielkich kopców, w których znajduje się komora grobowa z pochówkiem, w tym wypadku, ciałopalnym. Kurhany te odkrył Otto Gandert, mieszkaniec Görlitz w 1929 roku. Badano je w XX wieku kilkukrotnie. Spośród ok. 200 kurhanów dokładniej przebadano 25 obiektów. Mają one podstawę kolistą, nasypy z piasku, wewnątrz znajdowały się czworoboczne, drewniane konstrukcje. W nich odkryto ułamki ceramiki, ostrogi, fragmenty noży, paciorki szklane czy bursztynową zawieszkę. Dziś to zabytkowe cmentarzysko należy do największym w Polsce nekropolii słowiańskich z grobami ciałopalnymi. Na jego terenie, wśród dzisiejszego lasu stoi kilka tablic informacyjnych.

DE
Am östlichen Rand des Kreises Zgorzelec befindet sich das Dorf Białogórze. Im zentralen Teil der Stadt befindet sich die Kirche St. Andreas Bobola. Der Tempel stammt aus dem sechzehnten Jahrhundert. Sie ist aus Stein, einschiffig, mit einem viereckigen, schmaleren Presbyterium. Im Inneren sind hölzerne Barockgalerien und Einrichtungsgegenstände aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erhalten. In der Nähe der Kirche befindet sich ein deutsches Ehrenmal für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Einwohner des Dorfes Lichtenberg (so hieß Bialogórze früher).Bialogórze ist in Polen jedoch nicht durch die Kirche oder das Denkmal bekannt, sondern durch eine bedeutende archäologische Stätte, einen Hügelgräberfriedhof. Der älteste Teil stammt aus dem Frühmittelalter, aus dem 7. und 8. Jahrhundert. Damals war dieses Gebiet von einem slawischen Stamm der Bieżuńczaner bewohnt. In der Nähe des Friedhofs befand sich ihre Siedlung. Die Grabhügel selbst sind Gräber in Form von kleinen Hügeln, in denen sich eine Grabkammer mit einer Bestattung, in diesem Fall einer Leichenbestattung, befindet. Diese Grabhügel wurden 1929 von Otto Gandert, einem Einwohner von Görlitz, entdeckt. Sie wurden im 20. Jahrhundert mehrfach untersucht. Von den rund 200 Grabhügeln wurden 25 genauer untersucht. Sie haben eine kreisförmige Basis, Sandhügel, und im Inneren befanden sich viereckige, hölzerne Strukturen. In ihnen wurden Keramikfragmente, Sporen, Messerfragmente, Glasperlen oder ein Bernsteinanhänger entdeckt. Heute ist dieser historische Friedhof eine der größten slawischen Nekropolen mit Leichengräbern in Polen. Auf dem Gelände befinden sich mehrere Informationstafeln, unter anderem über den heutigen Wald.

PL
Z Białogórza niedaleko jest do Sławnikowic. Najstarszym zabytkiem jest tu gotycki kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Powstał w XIV wieku i mury są oryginalne z tamtego czasu. Kościół został otoczony murem, co było dość powszechne, gdy świątynie spełniały również funkcje obronne. Na dachu znajdowała się przed laty większa wieżyczka, która została uproszczona w latach 60-tych XX wieku. Wystrój wnętrza świątyni zmieniano w XVIII i XIX wieku. Mowa tu głównie o emporach i prospekcie organowym. Nad ołtarzem po lewej stronie widać lożę patronacką, do której wchodziło się z zewnątrz.

Przed bramą prowadzącą na teren kościoła, po jej lewej stronie, umieszczono na murze krzyż pokutny. Takie krzyże były stawiane przez zabójców, głównie w średniowieczu i XVI wieku. Na krzyżach było wyżłobione narzędzie zbrodni i stał on w miejscu zbrodni lub w jego pobliżu. Było to wyrazem zadośćuczynienia i stawiano je ku pamięci, uwadze i przestrodze potomnych. Krzyż skłaniał również przechodniów do modlitwy za dusze ofiar i zabójcy. Przy krzyżu następowało pojednanie zabójcy z rodziną ofiary. Choć ufundowanie krzyża było już tylko ostatnim punktem pokuty. Wcześniej morderca pokrywał koszty rozprawy sądowej i pogrzebu. Płacił potem na utrzymanie rodziny zabitego i odbywał bosą, pieszą pielgrzymkę do świętego miejsca. Sławnikowicki krzyż jest wmurowany w ogrodzenie kościoła, długo był otynkowany, lecz widać na nim narzędzie zbrodni. Są to prawdopodobnie nożyce. W Polsce znajduje się ok. 600 krzyży z czego 400 na terenie województwa dolnośląskiego.

Z terenu kościelnego przemieszczamy się obejrzeć miejscowy pałac. Dzisiaj działa w nim pensjonat oraz galeria sztuki. Pozwala to wejść przynajmniej do części budynku. Obecny pałac stoi w miejscu pierwotnego dworu strawionego przez pożar. Ten powstał w latach 1812-1815 z inicjatywy rodziny von Gersdorf. Po nich, do czasów końca wojny pałac miał jeszcze 4 właścicieli. Aktualnie styl budynku to klasycyzm, ale po wcześniejszych budowlach pozostały renesansowe piwnice i grube mury z kamieni polnych. To, co dostrzegamy jednak z zewnątrz to gmach dwukondygnacyjny, założony na planie prostokąta. Na elewacji frontowej widoczny portyk kolumnowy.

DE
Von Bialogórze ist es nicht weit nach Sławnikowice. Das älteste Bauwerk hier ist die gotische Kirche des Heiligsten Herzens Jesu. Sie wurde im 14. Jahrhundert erbaut und die Mauern sind noch aus dieser Zeit. Die Kirche war von einer Mauer umgeben, was in Zeiten, in denen Tempel auch Verteidigungsfunktionen hatten, durchaus üblich war. Vor Jahren gab es einen größeren Turm auf dem Dach, der in den 1960er Jahren vereinfacht wurde. Die Innenausstattung der Kirche wurde im 18. und 19. Jahrhundert verändert. Dies betrifft vor allem die Emporen und den Orgelprospekt. Über dem Altar auf der linken Seite kann man die Patronatsloge sehen, die von außen betreten wurde.

Vor dem Tor zur Kirche befindet sich auf der linken Seite ein Bußkreuz an der Wand. Solche Kreuze wurden vor allem im Mittelalter und im 16. Jahrhundert von Mördern errichtet. Die Kreuze waren mit der Mordwaffe versehen und standen am oder in der Nähe des Tatorts. Es war ein Ausdruck der Wiedergutmachung und wurde zur Erinnerung, Aufmerksamkeit und Warnung der Nachwelt errichtet. Das Kreuz forderte die Passanten auch auf, für die Seelen der Opfer und des Mörders zu beten. Am Kreuz wurde der Mörder mit der Familie des Opfers versöhnt. Die Errichtung des Kreuzes war jedoch nur der letzte Punkt der Sühne. Zuvor hatte der Mörder die Kosten für den Prozess und die Beerdigung übernommen. Dann bezahlte er für die Familie des Ermordeten und pilgerte barfuß zu Fuß zur heiligen Stätte. Das Kreuz aus Sławnikowice ist in den Zaun der Kirche eingelassen und längst überputzt, aber die Mordwaffe ist darauf zu sehen. Das ist wahrscheinlich eine Schere. In Polen gibt es etwa 600 Kreuze, davon 400 in der Region Niederschlesien.

Von der Kirche aus besichtigen wir den örtlichen Palast. Heute beherbergt es ein Gästehaus und eine Kunstgalerie. Wir können zumindest einen Teil des Gebäudes betreten. Das heutige Schloss steht an der Stelle des ursprünglichen Herrenhauses, das durch einen Brand zerstört wurde. Es wurde zwischen 1812 und 1815 auf Initiative der Familie von Gersdorf erbaut. Nach ihnen, bis zum Ende des Krieges, hatte der Palast 4 weitere Besitzer. Der heutige Stil des Gebäudes ist klassisch, aber die Renaissance-Keller und die dicken Feldsteinmauern sind von den früheren Gebäuden erhalten geblieben. Von außen betrachtet handelt es sich jedoch um ein zweistöckiges Gebäude mit rechteckigem Grundriss. An der Vorderseite ist ein Säulenportikus zu sehen.

PL
Ze Sławnikowic jedziemy do Gronowa. Od 1801 roku stoi tu kościół pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej. Wcześniejszy w tym miejscu, gotycki, został zniszczony. Obecny, założony na planie prostokąta posiada wieżę i czterospadowy, łamany dach. Jego forma i wyposażenie są klasycystyczne. We wnętrzu zachowały się dwupiętrowe empory, ołtarz, ambony i prospekt organowy. Kamienne, XVII w. epitafium pochodzi z poprzedniego kościoła. Na lewo od wejścia do kościoła, za ogrodzeniem z siatki, stoi kamienny krzyż pokutny. Datuje się go na XIV-XVI wiek. W tym przypadku, inaczej niż w Sławnikowicach, krzyż jest osobnym obiektem. Widać na nim dosyć wyraźnie ryt noża – narzędzia zbrodni.

W Gronowie zobaczymy jeszcze ładnie odrestaurowany pałac. Są dwie hipotezy odnośnie jego powstania. Pierwsza mówi, że barokowy pałac powstał przed 1786 roku z inicjatywy von Schweinitzenów, wedle drugiej – w 1801 roku dla Carla Leopolda von Tempsky, którego herb pozostał do dziś na fasadzie. Pałac, w porównaniu z innymi z tamtych lat, jest skromny, dwukondygnacyjny, na rzucie prostokąta, nakryty dachem łamanym, fasadzie frontowej zaakcentowanej na osi trójkątnym szczytem. Po remoncie przeprowadzonym w ostatnich latach, mieszka w nim i ma swoje atelier malarka Wanda Stokwisz, specjalizująca się w malarstwie o tematyce sakralnej. Budynek jest częścią zespołu pałacowego, w skład którego wchodzi jeszcze park z aleją dębową.

Von Sławnikowice fahren wir nach Gronów. Seit 1801 steht hier eine Kirche, die der Jungfrau Maria, der Königin der polnischen Krone, geweiht ist. Die frühere gotische Kirche an diesem Ort wurde zerstört. Das heutige Gebäude mit rechteckigem Grundriss hat einen Turm und ein gebrochenes Walmdach. Seine Form und Ausstattung sind klassisch. Im Inneren sind zweistöckige Emporen, ein Altar, Kanzeln und ein Orgelprospekt erhalten geblieben. Das steinerne Epitaph aus dem 17. Jahrhundert stammt von der ehemaligen Kirche. Links vom Eingang der Kirche befindet sich hinter einem Maschendrahtzaun ein steinernes Bußkreuz. Sie stammt aus dem 14. bis 16. Jahrhundert. Anders als in Sławnikowice ist das Kreuz in diesem Fall ein eigenständiges Objekt. Die Gravur des Messers - der Mordwaffe - ist deutlich sichtbar.

In Gronów können wir auch einen schön restaurierten Palast besichtigen. Es gibt zwei Hypothesen, wie sie gebaut wurde. Die erste besagt, dass der Barockpalast vor 1786 auf Initiative der Familie von Schweinitzen erbaut wurde, die zweite, dass er 1801 für Carl Leopold von Tempsky errichtet wurde, dessen Wappen bis heute an der Fassade zu sehen ist. Im Vergleich zu anderen Palästen aus dieser Zeit ist der Palast bescheiden, zweistöckig, im Grundriss rechteckig und mit einem gebrochenen Dach bedeckt, wobei die vordere Fassade in der Achse mit einem dreieckigen Giebel akzentiert ist. Nach der Renovierung in den letzten Jahren ist es heute Wohnsitz und Werkstatt der Malerin Wanda Stokwisz, die sich auf sakrale Malerei spezialisiert hat. Das Gebäude ist Teil des Schlosskomplexes, zu dem auch ein Park mit einer Eichenallee gehört.

DE
Ostatnim pałacem na trasie tej wycieczki jest ten znajdujący się w Żarskiej Wsi. Pałac istniał już w XVII wieku, a w barokową formę zamienił go w XVIII wieku właściciel Hans von Gehler. Była to jego letnia rezydencja. Pałac został wzniesiony w kształcie długiego prostokąta z wieżą i dwoma krótkimi skrzydłami po bokach. Wokół istniał rozległy park krajobrazowy, który został zniszczony wraz z kaplica cmentarną i oficyną dworską. W czasach PRL pomieszczenia rezydencji przeznaczono na biura i mieszkania pracowników PGR. Po 1989 roku został opuszczony i do dziś popada w ruinę.

DE
Der letzte Palast auf der Route ist der in Żarska Wieś. Das Schloss existierte bereits im 17. Jahrhundert und wurde im 18. Jahrhundert durch den Besitzer Hans von Gehler in eine barocke Form gebracht. Es war seine Sommerresidenz. Der Palast wurde in Form eines langen Rechtecks mit einem Turm und zwei kurzen Seitenflügeln gebaut. Um das Schloss herum befand sich ein großer Landschaftspark, der zusammen mit der Friedhofskapelle und dem Nebengebäude des Schlosses zerstört wurde. Während der kommunistischen Epoche wurden die Räumlichkeiten des Herrenhauses als Büros und Wohnungen für staatliche Landarbeiter genutzt.
Nach 1989 wurde es aufgegeben und verfällt bis heute.

Skip to content