Zgorzelec – Armii Krajowej-Straße

PL
Fotografia archiwalna przedstawia ogromny gmach tzw. Czerwonych Koszar. Budowę nowych koszar przy Trotzendorfstraße 10 (obecnie ul. Armii Krajowej) rozpoczęto w 1896r. Pierwszymi jednostkami wojskowymi stacjonującymi w nowych koszarach był sztab i 1 Batalion 19 Pułku Piechoty (2. Poznańskiego), później im. von Courbiére'a (Infanterie-Regiment von Courbiére) . Była to typowa dla przedwojennych Niemiec konstrukcja klinkierowa. Ze względu na czerwony kolor ceglanej elewacji koszary zyskały popularną nazwę Czerwonych Koszar (Rote Kaserne). Przed koszarami, na całej długości ulicy stoi również ceglany mur z bramą wejściową na posesję przy budynku.

Aktualnie te byłe już koszary stoją w niezmienionej formie. Po wojnie rozebrano jedynie mur, którego tylko dolną część pozostawiono przed samym budynkiem. Od 1983 r. w budynku mieściła się siedziba Zakładów Odzieżowych „Otis”, jednego z największych pracodawców w okolicy, do dziś zresztą sam budynek znany jest pod tą nazwą. Zakład działał do połowy lat 90-tych, po jego zamknięciu budynek podzielono na osobne przestrzenie, nie naruszając jednak jego architektonicznej bryły. Obecnie zajmowany jest przez różne firmy.

DE
Das Archivfoto zeigt das riesige Gebäude der so genannten Roten Kaserne. Mit dem Bau der neuen Kaserne in der Trotzendorfstraße 10 (heute Armii-Krajowej-Straße) wurde 1896 begonnen. Die ersten militärischen Einheiten, die in der neuen Kaserne stationiert wurden, waren das Hauptquartier und das 1. Bataillon des 19. Infanterieregiments (2. Posener Regiment), das später nach von Courbiére benannt wurde (Infanterie-Regiment von Courbiére). Es war ein typischer Klinkerbau der Vorkriegszeit in Deutschland. Aufgrund der roten Farbe der Backsteinfassade wurde die Kaserne als Rote Kaserne bekannt. Vor der Kaserne befindet sich auf der gesamten Länge der Straße eine Backsteinmauer mit einem Eingangstor zum Grundstück neben dem Gebäude.

Heute stehen diese ehemaligen Kasernen unverändert da. Nach dem Krieg wurde nur die Mauer abgerissen, und nur der untere Teil blieb vor dem Gebäude stehen. Ab 1983 beherbergte das Gebäude die Kleiderfabrik „Otis“, einen der größten Arbeitgeber in der Region, und bis heute ist das Gebäude selbst unter diesem Namen bekannt. Die Fabrik war bis Mitte der 1990er Jahre in Betrieb, und nach ihrer Schließung wurde das Gebäude in einzelne Räume aufgeteilt, ohne jedoch seine architektonische Form zu beeinträchtigen. Heute wird es von verschiedenen Unternehmen genutzt.

baner
Skip to content